+ W e l c o m e +

posted on 08 Nov 2007 19:14 by social-people

 

   

เกริ่นนำ

 

 

   

              เว็บเพจนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชา  43106  สังคมศึกษา

ศาสนา และ  วัฒนธรรม ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญเอาไว้

ทั้งบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมันกรุงธนบุรี เเละสมัยรัตนโกสินทร์ 

ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้เป็นข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามา

ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติบุคคลสำคัญ เเละสามารถนำข้อคิดที่ได้จากบุคคล

เเต่ละท่านมาปรับประยุต์ใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของตัวเอง   

  

               การจัดทำเวบเพจนี้ขึ้นมาต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทั้งเเนวความคิด

เเละความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาในทุกๆด้านคนสำคัญของพวกเรา

 คือ อาจารย์ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล ที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการจัดทำ

ทั้งโครงงานเเละเวบเพจเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญตลอดมา      

         

                  หวังว่าเว็บเพจนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ซึ่งจะได้นำเนื้อหาในเว็บเพจนี้ไปใช้ในการศึกษาต่อไปและหวังว่าจะได้รับความรู้

จากเว็บเพจนี้ไม่มากก็น้อย ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้    ที่นี้ด้วย  

         

                                                                             คณะผู้จัดทำ

                                                                                 ม.6.5 โรงเรียนสตรีวิทยา    

  

   

       

   

     อาจารย์ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล