พระราชประวัติ

ประสูติ27 พ.ย. 2401 มีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์  เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองศ์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัว

 พระราชกรณียกิจ

ทรงบริหารราชการแผ่นดินตลอดพระชนม์ชีพถึง ๓ รัชกาล จากรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่งไปรเวตสิเกรตารีฝรั่ง (ราชเลขานุการฝ่ายต่างประเทศ)

ทำหน้าที่ดูแลงานต่างประเทศ ทรงมีบทบาทสำคัญด้านการทูต เป็นผู้เจรจาข้อพิพาทกับฝรั่งเศส ครั้งวิกฤต ร.ศ. ๑๑๒ ทรงเสนอให้มีการตั้งสถานทูตในต่างประเทศ ที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทรงว่าราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศทั้งในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ เป็นเวลา ๓๗ ปี จนได้ชื่อว่าเป็น องค์บิดาแห่งการต่างประเทศของไทย

 

วิกฤตการณ์ร.ศ.112

การปะทะกันระหว่างเรือของฝรั่งเศสกับไทย พระองศ์ทรงช่วยผ่อนคลายสถานการณ์อันตึงเครียด ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียดินแดนไปบ้างแต่ยังคงรักษาเอกราชของไทยไว้ได้

 

 

สิ้นพระชนม์

สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 6 เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 8 แรม 1 ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. 1285 ตรงกับวันที่28 มิถุนายน พ.ศ. 2466 พระชันษา 66 ปี

 ที่มา http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=rattanakosin225&date=19-03-2007&group=1&gblog=11

 ---------------------------------------------------------